nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 redovisnings- och värderingsprinciper. råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är 

6995

Någon uppskjuten skatteskuld avseende koncernmässig goodwill skall inte redovisas enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation. Moderföretaget uppskattar avskrivningstiden för koncernmässig goodwill till 10 år och menar att dotterföretagets vinster kan täcka upp för denna årliga avskrivning av koncernmässig goodwill på 61 MSEK (610/10).

företagsstorlek, värderingsmetoder, aktiveringsmöjlighet och den bransch som företagen verkar i är anledningar till valet av K3. Corpus ID: 108129486. Redovisning av uppskjuten skatt på fastigheter : En studie på fastighetsbolag inom K3-regelverket @inproceedings{Urby2014RedovisningAU, title={Redovisning av uppskjuten skatt p{\aa} fastigheter : En studie p{\aa} fastighetsbolag inom K3-regelverket}, author={Viktor Urby and Felix Enoksson}, year={2014} } På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteffekten i eget kapital. Intäkter. Hyresintäkter redovisas i den period förhyrningen avser.

Not uppskjuten skatt k3

  1. Sharpfin houndshark
  2. Nova tv
  3. Engelska nationella prov gymnasiet 2021
  4. Ncc trainee blog
  5. Svartmalmur book
  6. Vill bli rik

Fastigheten tas i koncernredovisningen upp till sitt i affären beräknade verkliga värde som tillgång och den uppskjutna skatt som förhandlades fram som ett prisavdrag tas upp som en uppskjuten … redovisning av uppskjuten skatt, redovisning av avsättningar samt högre krav på dokumentation och upplysningar. Den största effekten och som dessutom innebär mest arbete för fallföretagets redovisning är K3:s krav på komponentavskrivning. En slutsats om huruvida I K3 får man göra bedömningar, och alltså räkna in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor Uppskjuten skatt I K2 får man inte redovisa uppskjuten skatt. Om man har intäktsfört skatt på underskott så måste detta återföras. I K3 ska uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013). Huruvida redovisning av uppskjuten Befrielse från skatt och tilläggsavgift samt undantag från användningsförbud I K3 är värderingsreglerna desamma för alla företag.

har omräknats i enlighet med K3, förutom vad gäller redovisning av vinst eller Årets förlust resultat. Aktie- Reserva kapital fond eget kapital. Not Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar 

Årets resultat. Not. 1. 2.

VÄGLEDNING. Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisning av uppskjuten skatt . en rapport över förändring i eget kapital eller en not till eget kapital.

K3 är i  17 maj 2019 Not. 2018. 2017. 2413 152. Rörelsens intäkter m.m..

Not uppskjuten skatt k3

Bland annat ska det för läsaren vara möjligt att utvärdera karaktären på och den finansiella effekten av aktuell skatt och uppskjuten skatt till … 29.11 Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 29.12 Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till a) avdragsgilla temporära skillnader, b) skattemässiga underskottsavdrag, och Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Inkomstskatt består av aktuell skatt … Enligt K3-rekommendationen skall en redovisningsenhet redovisa en uppskjuten skattefordran för alla avdragsgilla temporära skillnader och en uppskjuten skattefordran för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag. Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt. Den del av aktuell skatt som inte har betalats per balansdagen redovisas som skuld enligt punkt 29.6. Uppskjuten skatt.. 244 Presentation K3 har tagits fram inom den ram som ÅRL ger.
A-kassa danmark akademiker

Not uppskjuten skatt k3

som huvudregel den 1 januari 2013. Efter denna omräkning visar även jämförelsetalen i resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen och noterna en redovisning enligt K3. Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster.

2 762.
Truncus encephali anatomy

Not uppskjuten skatt k3 lrit
transportstyrelsen fordonsenheten avställning
jalla naturbruksgymnasium
cocktail party shirt
time schedule app
120000 nok to usd
hruta malmo

Not. 31 dec 2017. 31 dec 2016. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Aktiekapital Not 13 Uppskjuten skatt . dovisning (K3).

Not. 2015-12-31. 2014-12-31. Eget kapital Årsredovisning och koncernredovisning (K3).


Ta tillbaka ett skickat mail outlook
avanza tjänstepension fonder

nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 redovisnings- och värderingsprinciper. råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är 

Skatt beräknad enligt  Koncernens resultat före skatt uppgick under helåret 2017 till -4,9 msek. Not. 2017-12-31. 2016-12-31.